Sporočilo
 • Ta spletna stran uporablja piškotke

  Piškotke uporabljamo, da bi vam omogočili nemoteno in prijetno uporabniško izkušnjo. Piškotke uporabljamo samo za anonimno uporabo podatkov o obisku strani, ne shranjujemo osebnih podatkov. S klikom na Sprejmi in nadaljuj se strinjate z uporabo piškotkov.

  Preberi več

  Direktiva EU o uporabi piškotkov

Pravice vojnega veterana

Pridobitev statusa in pravic vojnega veteran

Vojni veteran oziroma vojna veteranka je oseba, ki je v vojni ali vojaški agresiji na Republiko Slovenijo opravljala za
obrambo Republike Slovenije vojaško dolžnost ali katero od drugih dolžnosti na področju obrambe in zaščite, oseba,
ki je poklicno opravljala določene naloge s področja obrambe in zaščite oziroma s področja upravnih notranjih zadev,
oseba, ki je v policijskih enotah opravljala naloge s področja varnosti Republike Slovenije, oseba, ki je sodelovala v
pogajanjih s predstavniki takratne Jugoslovanske ljudske armade, oseba, ki je v zbirnem centru za vojne ujetnike
opravljala naloge, povezane z vojnimi ujetniki, oseba, ki je kot vodstveni delavec ali delavka carinske službe izvajala
naloge po navodilih republiške koordinacijske skupine, in oseba, ki je bila na podlagi odločitve pristojnega organa ali
poveljstva v skladu s predpisi neposredno vključena v oborožen odpor.

Vojni veteran je:

 • oseba, ki je sodelovala v bojih za obrambo slovenske severne meje v letih 1918 in 1919 in slovenski vojni dobrovoljec iz vojn 1912-1918;
 • državljan Republike Slovenije, ki je bil kot pripadnik bivše jugoslovanske vojske v vojni od 6. 4. do 17. 4. 1941 odpeljan v ujetništvo;
 • borec in drug udeleženec narodnoosvobodilne vojne Slovenije; 
 • državljan Republike Slovenije, ki mu je čas udeležbe v NOV v drugih delih nekdanje Jugoslavije ali čas, prebit v  oboroženih formacijah antifašističnega gibanja ali v oboroženem antifašističnem boju v drugih deželah in v zavezniških vojskah do 15. 5. 1945 po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vštet v pokojninsko dobo v dvojnem trajanju;
 • pripadnik Teritorialne obrambe Republike Slovenije, policist, operativni delavec kriminalistične in obveščevalno varnostne službe, oboroženi pripadnik narodne zaščite ter pripadnik enot za zveze Republike in občin, ki je v vojaški  agresiji na Republiko Slovenijo v času od 26. 6. do 18. 7. 1991 opravljal dolžnosti pri obrambi Republike Slovenije.


Vojni veteran je tudi oseba, ki je v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v času od 26. 6. do 18. 7. 1991 opravljala naloge ali dolžnosti pri obrambi Republike Slovenije kot:

 • delavec upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve, ki je bil razporejen po vojni organizaciji in sistemizaciji upravnih organov, pristojnih za obrambne zadeve, in je opravljal upravne in strokovne naloge s področja obrambe in zaščite, če je bil dejansko prisoten na delu in je opravljal naloge v povečanem obsegu;
 • delavec, odgovoren za obrambne priprave v katerem od republiških upravnih organov, ki je bil razporejen po vojni organizaciji in sistemizaciji in je po odločitvi republiške koordinacijske skupine usklajeval obrambne aktivnosti iz pristojnosti tega organa v skladu s smernicami Predsedstva Republike Slovenije o ukrepih za pripravljenost;
 • oseba, ki je sodelovala v pogajanjih s predstavniki takratne JLA kot član državne, pokrajinske ali območne komisije za pogajanja s komisijami Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo, korpusov in garnizij JLA, ter oseba, ki je neposredno prispevala k uspešnosti pogajanj o umiku JLA iz Republike Slovenije, za kar je prejela spominski znak  "Pogajanja 1991";
 • delavec upravnega organa, pristojnega za upravne notranje zadeve, ki je bil odgovoren za obrambne priprave in je oborožen opravljal upravne in strokovne naloge s področja upravnih notranjih zadev, če je bil dejansko prisoten na delu in je opravljal naloge v povečanem obsegu;
 • oseba, ki je bila na območju in v času oboroženih spopadov po odredbi policije vključena v opravljanje njenih nalog, ki so se nanašale na postavljanje in varovanje barikad in drugih ovir;
 • oseba, ki je po odredbi republiškega sekretarja za notranje zadeve opravljala naloge tajne hrambe oborožitve, streliva, minsko-eksplozivnih sredstev, opreme ali dokumentacije policije, tajne namestitve policijskih enot ter oseba, ki je bila v času oboroženih spopadov po odredbi republiškega sekretarja za notranje zadeve vključena v izvajanje oskrbe policijskih enot na terenu;
 • pripadnik oskrbne enote republiške koordinacijske skupine;
 • pripadnik službe za opazovanje in obveščanje, ki je opravljal obrambne naloge v vizualni opazovalnici;
 • član republiškega, mestnega in občinskega štaba za civilno zaščito, član njihovih specializiranih enot pa ob pogoju, da je opravljal obrambne oziroma zaščitno - reševalne naloge v času oboroženih spopadov;
 • voznik ali zdravstveni delavec v reševalnih vozilih nujne medicinske pomoči ali kot član operativnega sestava gasilske organizacije, ki je opravljal naloge zaščite in reševanja neposredno med oboroženimi spopadi;
 • obveznik delovne dolžnosti v podjetjih za distribucijo električne energije, v železniškem gospodarstvu, v PTT podjetjih, v cestnih podjetjih, v podjetju za upravljanje in vzdrževanje avtocest, Aerodromu Ljubljana in RTV Slovenija – oddajniki in zveze, ki je dejansko izvajal naloge po odločitvah republiške koordinacijske skupine in koordinacijskih podskupin, skladno s smernicami Predsedstva Republike Slovenije o ukrepih za pripravljenost;
 • predstojnik zbirnega centra ali delavec zbirnega centra, ki je po odredbi predstojnika opravljal naloge varovanja zbirnega centra, varovanja ali nadzora vojnih ujetnikov v zbirnem centru;
 • delavec carinske službe, ki je izvajal operativne naloge po odločitvah in navodilih republiške koordinacijske skupine;
 • oseba, ki je kot predstavnik Izvršnega Sveta Skupščine Republike Slovenije vzdrževala stike z Mednarodno nadzorno  komisijo v času izpolnjevanja njenega mandata v Republiki Sloveniji na podlagi Brionske deklaracije, in oseba, ki je pomagala pri vzdrževanju stikov Mednarodne nadzorne komisije z državnimi organi Republike Slovenije.


Vojni veteran je tudi:

 • član Predsedstva Republike Slovenije in član republiške koordinacijske skupine in podskupine, ki je to dolžnost opravljal v času vojaške agresije na Republiko Slovenijo od 26. 6. do 18. 7. 1991;
 • oseba, ki je v obdobju od 17. 5. 1990 do 25. 6. 1991 opravljala dolžnosti organizatorja manevrske strukture narodne zaščite ter oseba, ki je po odločitvi organizatorja manevrske strukture narodne zaščite v tem obdobju opravljala naloge narodne zaščite, med katere je šteti tajno zbiranje, varovanje in hrambo orožja, streliva in vojaškega materiala oziroma vojaških ali obrambnih dokumentov v zasebnih oziroma neuradnih prostorih in lokacijah ter izvajanje obveščevalne in protiobveščevalne dejavnosti;
 • delavec organov za notranje zadeve, ki je ob osamosvojitvi Republike Slovenije v času od 26. 6. 1991 do 18. 7. 1991 kot pripadnik policijskih enot opravljal naloge, povezane z borbenimi dejstvi in delovanjem zvez policije, kriminalistične službe in varnostno-obveščevalne službe;
 • pripadnik bivše Jugoslovanske ljudske armade,ki je po nalogu pristojnih organov Republike Slovenije od 17. 5. 1990 do 18. 7. 1991 izvajal vojaške, obveščevalne in protiobveščevalne naloge v korist Republike Slovenije;
 • pripadnik narodno revolucionarne organizacije - TIGR v obdobju od septembra 1927 do 13. 5. 1941. Glej tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vojnih veteranih (ZVV-C)

Zahteva za priznanje statusa in vpis v evidenco vojnih veteranov
Obrazec je na voljo tudi v obliki dokumenta, ki ga lahko natisnete in izpolnite ročno, če ga želite oddati  osebno v svoji upravni enoti ( doc.doc).
 V kolikor želite opraviti storitev po elektronski poti, vstopite v aplikacijo E-uprave upravne-zadeve


Uveljavljanje pravice vojnega veterana do veteranskega dodatka
Obrazec je na voljo tudi v obliki dokumenta, ki ga lahko natisnete in izpolnite ročno, če ga želite oddati osebno v svoji upravni enoti ( doc.doc).
V kolikor želite opraviti storitev po elektronski poti, vstopite v aplikacijo E-uprave upravne-zadeve


Uveljavljanje pravice vojnega veterana do dodatka za pomoč in postrežbo
Obrazec je na voljo tudi v obliki dokumenta, ki ga lahko natisnete in izpolnite ročno, če ga želite
oddati osebno v svoji upravni enoti (doc.doc).
V kolikor želite opraviti storitev po elektronski poti, vstopite v aplikacijo E-uprave upravne-zadeve


Zahteva za priznanje letnega prejemka vojnega veterana
Obrazec je na voljo tudi v obliki dokumenta, ki ga lahko natisnete in izpolnite ročno, če ga želite
oddati osebno v svoji upravni enoti ( doc.doc).
V kolikor želite opraviti storitev po elektronski poti, vstopite v aplikacijo E-uprave
upravne-zadeve


Uveljavljanje pravice vojnega veterana do zdravstvenega varstva
Obrazec je na voljo tudi v obliki dokumenta, ki ga lahko natisnete in izpolnite ročno, če ga želite oddati
osebno v svoji upravni enoti ( doc.doc)
V kolikor želite opraviti storitev po elektronski poti, vstopite v aplikacijo  E-uprave
upravne-zadeve